Søk

logo

Meny

Tips til våre ferjetrafikanter

Torghatten Trafikkselskap AS sørger for trygg og god transport med våre ferjer. Vårt mannskap bidrar til høy kvalitet og trygghet ombord. Som trafikant har også du en viktig rolle for å sikre at det skal være trygt å reise med oss. Vi ber derfor om din medvirkning ved å merke deg punktene nedenfor.

Ta deg tid!
Vi ber deg om å bruke god tid for å nå ferja, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre medtrafikanter for fare ved å kjøre for fort. Har du knapp tid til en ferjeavgang, sats heller på neste avgang.

Møt frem i god tid
Av hensyn til plassering av kjøretøy på bildekket og best mulig utnyttelse av kapasiteten, ber vi om at du møter ved ferjekaia i god tid før avgang (min. 10 minutter).

Vegtrafikkloven gjelder om bord
Ved ombord- og ilandkjøring og på bildekket gjelder vegtrafikkloven og de forskrifter som ellers gjelder for kjøring med motorvogn. Anvisninger fra ferjemannskap er rådgivende, og all kjøring om bord skjer på bilførerens eget ansvar. Mannskapet har myndighet til å plassere kjøretøyet der det er mest hensiktsmessig.

Vær varsom på bildekket
Vær varsom når du må bevege deg på bildekket. Gå ikke imellom bilene i dårlig vær eller når ferja legger til kai. Dersom du er fotgjenger, ber vi deg vente med å gå ombord til alle bilene har kjørt i land.

Vis hensyn til andre medtrafikanter
For å unngå farlige forbikjøringer vil vi anmode tunge biler og andre kjøretøy med lav fart om å slippe annen trafikk foran seg etter at de har kjørt i land.

Respekter røykeforbudet!
Av hensyn til sikkerheten ombord i ferjene er det strengt forbud å røyke ombord på ferjene. Røykeforbudet gjelder også inne i bilen.

Transport av farlig gods
Sjåføren på tankbiler, eller andre biler med farlig gods, er selv ansvarlig for korrekt dokumentasjon, merking av kjøretøy og skal uoppfordret vise dokumentasjon til mannskap. Les mer om merking av farlig gods her.

I tilfelle nødsituasjon
Orienter deg ombord! - Lytt til informasjon!
Rett deg etter mannskapets anvisninger.

Legg merke til skilt som viser hvor utgangene er og hvor redningsutstyr er plassert.

Vi ønsker deg en fin ferjetur!